Terjärv

Kontaktinfo för Terjärv.

SFP i Kronoby bygger boende för rika.

SFP i Kronoby bygger boende för rika.Jarl Haga, Sune Krokfors och Berit Haga ber i en insändare centerns fullmäktigegrupp att dra tillbaka sitt kommunbesvär mot fullmäktiges beslut angående beviljande av borgen som för egen skuld på ett lån om 4 000 000 euro åt Pensionärsföreningen i Kronoby där Pensionärsföreningen erbjuder kommunen en pant på 5,2 miljoner. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 23.08 2010. På mötet frågade Tapani Myllymäki kommundirektör
Djupsjöbacka ifall denne har utrett vad inteckningarna består av, ifall man har fått en utomstående värdering av värdet på panten och hur många inteckningar som redan graverar lägenheten och deras ordningsföljd. Kommundirektör Djupsjöbacka svarade att dessa utredningar inte behövs då det är frågan om ett förhandsutlåtande. Myllymäki uppmanade dock kommundirektör Djupsjöbacka att göra en utredning som skulle tillställas fullmäktige
då ärendet skall behandlas, vilket  Djupsjöbacka också lovade utföra.

Fullmäktige behandlade ärendet 16.09.2010.och eftersom inga av de begärda utredningarna och handlingarna tillställts fullmäktige frågade Tapani Myllymäki igen kom.dir.Djupsjöbacka huruvida han skaffat fram utredningarna som han tidigare lovat. Djupsjöbacka svarade igen att inga handlingar behövs då det är frågan om ett förhandsutlåtande. Fullmäktige gav trots avsaknad av utredningarna ett positivt förhandsbeslut åt Pensionärsföreningen i Kronoby.

Centerns fullmäktigegrupp inlämnade kommunbesvär till förvaltningsdomstolen i Vasa. Som grund för besväret var kommundirektör Djupsjöbackas vägran att inlämna lovade utredningar, att beslutet strider mot EU:s artiklar 107-109 samt att de ekonomiska riskerna för kommunen är stora och kommande kreditförluster är uppenbara. Förvaltningsdomstolen behandlade inte ärendet för att de ansåg att det var fråga om en beredning av ett ärende.

02.05.2011 behandlade kommunstyrelsen på nytt pensionärsföreningens anhållan om borgen på 4.000 000 euro för byggandet av  Herberts hus. Styrelsen återremitterade ärendet för att anhålla om ett skriftligt juridiskt utlåtande från Kommunförbundet, där lagligheten i ärendet utreds och ifall kommunalborgen på 100 % kan ges för investeringen. Pensionärsföreningen uppmanades att inkomma med en heltäckande finansieringsplan för projektet. En månad senare
hade ännu inga utredningar erhållits och styrelsen bordlade ärendet  för att behandlas 16.06 2011 före fullmäktiges möte. På mötet 16.06 konstaterade styrelsen att pensionärsföreningen inlämnat endast ett kostnadsförslag för bygget men ingen finansieringsplan som styrelsen begärt för att utreda huruvida Pensionärsförningen skulle klara av kommande räntor, kostnader och amorteringar. Kommunförbundets juridiska utredning kunde inte heller ge ett klart och entydigt svar på de frågor som styrelsen begärt eftersom kommunförbundet inte kände till alla detaljer.
Styrelseledamot Sandvik föreslog att Kommunen beviljar borgen på 1,5 milj.för byggandet av det för kommunen lagstagade demensboendet på 10 platser och understöddes av Albäck och Dahlvik. Styrelsen beslöt efter omröstning 5-3  (Backman, Broända, Takkula, Wassborr, Lindgren) – (Albäck, Dahlvik, Sandvik) och 1 nedlaggd (Furubacka) att bevilja 100 % borgen   på 4 milj av Herberts Hus. Peter Albäck reserverade sig mot beslutet med motivering att
kommundirektören inte framlagt de handlingar som styrelsen på sitt förra möte begärt. På fullmäktigemötet efter styrelsemötet så föreslog Bernt Storbacka att borgen beviljas för 4 miljoner och Albäck upprepade Sandviks förslag från styrelsemötet. Fullmäktige beslöt enligt Bernt Storbackas förslag med rösterna 20-3 (Backman Inger, Dahlbacka Mikaela, Hummel Gustav, Hästö Jan-Erik, Källberg Birgitta, Lindgren Hans-Erik,. Enroth Carl-Johan, Forsander Mårten, Furubacka Leena, Furubacka Marina,  Storbacka Bernt. Takkula Monica ,Wassborr Ossian, Widjeskog Marketta.
Broända Helena (Hagström), Lövsund Gabriella (Saitajoki), Lerbacka, Markus (Dalvik) Bjong, Solveig (Englund, Öst Harry (Albäck-Tokou), Känsälä Ola (Hongell) att bevilja kommunal borgen för Herberts Hus som för egen skuld. Centerns grupp anmälde avikande åsikt och Peter Albäck reserverade sig mot beslutet och inlämnade före justeringen en skriftlig reservation.

Vid styrelsemötet 27.06.2011 hade Tapani Myllymäki på egen bekostnad tagit ut de gravationsbevis som kommundirektör Djupsjöbacka vid tidigare möten vägrat att framlägga för styrelsen och fullmäktige trots upprepade löften därom. Det visade sig nu att pensionärsföreningens ordförande Sune Krokfors vilselett styrelsen och inteckningarna var lika stora som den nuvarande värderingen på pensionärsområdet, en del av inteckningarna på fastigheten var i överlåtningsförbud i 40 år. Totalt fanns det inteckningar på ca 1,6 miljoner på Kronoby Andelsbank och Statskontoret,  Krokfors hade på styrelsens möte vilseledande uppgett fastighets gravationerna till 500 000 euro.
Graverande för Sune Krokfors är att han sitter på ledande positioner både i Kronoby Andelsbank och Kronoby pensionärsförening. Det är ju heller ingen hemlighet att Kronoby Andelsbank säkert vet att inteckningsgränsen redan har överskridits på den fastighet där Herberts hus skall byggas. Graverande för pensionärsföreningen, Kronoby Andelsbank och dess ledning är också att man inlett arbetet totalt likgiltiga för det viktiga faktum att finansieringen för bygget inte alls är klar.

Kommunen kommer alltså vid kommande ekonomiska problem vid Herberts hus att lida stor ekonomisk skada eftersom kommunens säkerheter på 5,3 milj till stora delar är luftslott. Tapani Myllymäki föreslog därför på mötet 27.06. att styrelsen inte skulle verkställa fullmäktiges beslut från 16.06. Som motivering framlade han att en stor del av lånet som kommunen gått i borgen för skulle användas till byggande av för kommunen icke lagstadgade hyresbostäder och ovanstående grova brister och fel i kommundirektörens beredning.  Myllymäki ansåg att beslutet var lagstridigt och inte tillkommit i lagenlig ordning. Kommunstyrelsen röstade i ärendet och vid omröstningen avgavs 4 ja-röster (Takkula, Högnabba, Wassborr, Lindgren), 2 nej-röster (Myllymäki, Hagström) och 3 nedlagda (Byggmästar, Dahlvik, Furubacka) beslöt styrelsen att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt kommundirektörens förslag.

Centerns fullmäktigegrupp beslöt 14.07.2011 efter ovanstående skamliga dåliga berednings och beslutsprocess att
inlämna ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol med krav på att besluten måste upphävas och ärendet föras tillbaka till fullmäktige för en ny laglig behandling och laglig beredning. Efter denna rent ut sagt bedrövliga beslutsprocess i Kronoby där både tjänstemän och förtroendevalda inte varit mogna sina uppgifter och åtaganden så har Centerns grupp vid otaliga tillfällen påpekat att vi på inga grunder motsätter oss byggandet av Herberts hus, men vi
kommer aldrig att acceptera att beslut i de kommunala beslutsinstanserna tillkommer i olaga ordning och att våra tjänstemän inte uppfyller vad som stipuleras i deras tjänsteplikt. Vi accepterar inte heller att kommunens åldringar och de kommundelar där de bor behandlas olikvärdigt. Vi vill att det i alla delar av kommunen skall byggas lagstadgade demensboenden och att beslutet i Nedervetil med ett effektiverat boende med personal dygnet runt verkställs så som fullmäktige beslutit. Att SFP gruppen i Kronoby kommundel övergått att indela åldringar i fattiga och rika anser vi som en ytterst förkastlig och oroväckande utveckling. Lägenhetshyran på Herberts hus kommer att
vara så hög som 600-700 euro/månad. ( enligt Sune Krokfors) och man kan med fog fråga sig  hur många av kommunens åldringar  har en så hög  pension som ger dem en plats på Herberts Hus. Centerns fullmäktigerupp inväntar nu förvaltningsdomstolens beslut.

Peter Albäck,  Tapani Myllymäki och Klaus Wistbacka
Centern i Kronoby.

Publicerad den 5 september, 2011

Albäck nu friad från alla polisanmälningar

Ordförande Peter Albäck nu friad från alla polisanmälningar mot honom


 

 


Häradsåklagare Kosti Kurvinen har idag friat svenska distriktets ordförande Peter Albäck från de polisanmälningar som kommunalpolitikern Helena Tornberg från Limingo och Ordföranden för Öja SFP avdelning Anders Nyberg gjort mot Albäck. Peter Albäck har nu under det senaste året helt friats från sammanlagt (5) fem olika polisanmälningar som gjordes under den sk. pedofilskandalen i Skutnäsförsamling i Jakobstad. Nu har då myndigheterna konstaterat alla dessa anmälningar som helt grundlösa och lagt ner åtalen mot Albäck. En av dessa anmälningar har tom. behandlats av riksåklagaren Kalske som också friade Albäck från anklagelserna om hets mot folkgrupp och konstaterade att anmälan var grundlös. Albäck har nu i sin tur rätt att låta åklagaren pröva åtal mot dess två personer för falsk angivelse.Falsk angivelse:
Den som till en förundersöknings- eller annan myndighet eller en domstol lämnar falska uppgifter och därmed orsakar fara för att den angivne på oriktiga grunder anhålls, häktas eller utsätts för något annat tvångsmedel eller åtalas eller döms till straff eller till någon annan straffrättslig påföljd, skall för falsk angivelse dömas till böter eller fängelse i högst tre år.

Åklagaren konstaterar i sitt beslut att Albäck som politiker framfört kritik mot Tornberg och Nyberg i en politisk debatt i ett forum där dessa båda varit delaktiga. Ämnet som Albäck behandlar i sina kommentarer har varit ytterst aktuella vid tidpunkten. Peter Albäck har även nu i efterskott också fått rätt i sina tidigare påståenden om omfattande sexuellt missbruk av minderåriga inom vissa religiösa sekter. Det som gör Ander Nybergs  (ordförande för SFP:s lokalavdelning i Öja) nu konstaterade grundlösa polisanmälan mot Albäck juridiskt och samhälleligt intressant är att Nyberg i flera tidningsintervjuer uppgivit att han uppmanats av två poliser från Jakobstadnejden som kontaktat honom att göra polisanmälan mot Albäck, ett faktum som nu gör dessa två polismän medskyldiga till uppvigling till en eventuell falsk angivelse. Troligtvis kommer detta fula påhopp på Albäck som politiker att få rättsliga efterföljder för de inblandade. Att man genom grundlösa polisanmälningar försöker tysta en kritisk och orädd politiker får på inga grunder ske ostraffat och stilla tigande accepteras av samhället. Det blir nu intressant att se den svenskspråkiga pressens och mediernas reaktion på det faktum att Peter Albäck nu friats från alla grundlösa anklagelser som förts mot honom och att han dessutom har fått rätt i sitt hårt kritiserade påstående att vi bara har sett toppen av berget av sexuellt utnyttjande inom vissa religiösa sekter. Då polisanmälningarna gjordes för över ett år sedan gjorde sig medierna skyldiga till mycket negativa och fula vinklingar och det pågick öppet ett klart politiskt drev mot Peter Albäck i den svenskspråkiga radion, Tv:s och pressens rapporteringar åt landets befolkning. Nu får vi igen en situation där svenska- finlands så kallade politiskt neutrala press får visa sig på styva linan. Ramlar man av linan igen som tidigare gånger eller vågar men ge Peter Albäck upprättelse?


Peter Albäck


Publicerad den 26 maj, 2011

HSS Media står över lagen

HSS Media står över lagen

Chefredaktör Lars Hedman skriver att det är skrämmande att en centerpolitiker börjar skriva att det är myndigheterna som ska bestämma vad medierna får skriva om politiker. I strafflagens 24 kap 9§ står: Den som framför en osann uppgift eller antydan om någon så att gärningen är ägnad att orsaka skada eller lidande för den kränkte eller utsätta honom eller henne för missaktning, eller på något annat än i 1 punkten avsett sätt förnedrar någon, skall för ärekränkning dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Som ärekränkning enligt 1 mom. 2 punkten anses inte kritik som riktar sig mot någons förfarande inom politiken och som inte tydligt överskrider det som kan anses som godtagbart.

Enligt Lars Hedman skall pressen själv få bestämma vad som folket anser som godtagbart. Så gott som alla människor jag har pratat med de sista dagarna anser att Hedmans och Lotta Lappinens skriverier angående min privatekonomi är skrivet uttryckligen för att skada mig och mitt parti Centern. Enligt Lars Hedman har polisen inget att göra med vad pressen skriver.

Den som
1) framför en osann uppgift eller antydan om någon så att gärningen är ägnad att orsaka skada eller lidande för den kränkte eller utsätta honom eller henne för missaktning, eller

2) på något annat än i 1 punkten avsett sätt förnedrar någon, skall för ärekränkning dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Som ärekränkning enligt 1 mom. 2 punkten anses inte kritik som riktar sig mot någons förfarande inom politiken eller med dessa jämförbar offentlig verksamhet och som inte tydligt överskrider det som kan anses som godtagbart. Då Il Gran Consiglio del
Fascismo Benito Mussoline som själv var journalist tog över makten i Italien så var en av de saker som han först gjorde att han tog totalkontroll över pressen och medierna i Italien. Hur länge skall ankdammens medier  tillåtas styras av ett elitgäng som får allt mera likhetstecken med 30-talets fascistiska Italien. Nu i valet går det att rätta till denna orättvisa.

Svar åt Lars Hedman

Lars Hedmans kommentar på min insändare från igår håller inte en moralisk och juridisk granskning.Lars Hedman påstår att han anser att jag är en offentlig person som förvaltar våra gemensamma intressen och vårt gemensamma kapital. En i mitt tycke
en mycket överdriven tolkning av mina personliga politiska påverkningsmöjligheter. Därför bör jag också acceptera att min privata ekonomi granskas. Lars Hedman förtiger dessutom medvetet eller omedvetet att jag under mina aktiva år inom politiken öppet vid ett otal tillfällen deklarerat att jag har en mycket ansträngd ekonomi. Detta skäms jag på intet sätt att öppet framför för jag vet att
tiotusentals människor dagligen kämpar för att få pengarna att räcka till för sina familjer och sina företag. Bland annat i min av HSS media stängda blogg som hade 700 000 besökare berättade jag öppet att jag kämpar med tunga ekonomiska problem som jag
än så länge nödtorftigt lyckats bemästra och att det var en av huvudorsakerna att jag återvände till politiken för att uttryckligen arbeta för att företagare och enskilda medborgare skulle få  bättre social och ekonomisk hjälp av samhället då familjemedlemmar drabbas av svåra långvariga sjukdomar. Ingen i Österbotten, förutom tydligen Lars Hedman, torde idag inte vara medvetna om att centerpolitikern Peter Albäck har en hårt ansträngd ekonomi, detta behöver han inte upplysa tidningarnas läsare om för den saken har jag under de senaste åren öppet och medvetet själv gjort. Eftersom Lars Hedman nu offentligt medger att han personligen tar ansvar för den publicerade artikeln om mig och min familj så kommer han då också självfallet personligen att beröras av den förundersökningsbegäran som har inlämnats idag (8.4) mot Lotta Lappinen. Polismyndigheterna får då i sista hand bestämma var gränsen ligger för vad tidningspressen och övriga medier får skriva och inte skriva om politiker och deras anhöriga.

Peter Albäck
Småbarnsförälder, företagare och centerpolitiker

Publicerad den 8 april, 2011

Rättelse till Lotta Lappinens artikel om Peter Albäck

Rättelse till Lotta Lappinens artikelRedaktör Lotta Lappinen, som tidigare var aktiv inom bloggvärlden, fabricerade en i mitt och min familjs tycke mycket klandervärd artikel i ÖT och Vbl den 4.4. Politiker och andra offentliga personer skall tåla en hel del och stå ut med mera förolämpningar och personliga påhopp än vanlig medborgare. Som politiker skall man acceptera att ens privatliv och ekonomi kan synas av pressen noggrannare än en vanlig medborgares. Men som politiker skall man också våga reagera då det går för långt.


Att bli en offentlig piss-stolpe (kusitolppa) accepterar jag inte, det Peter Albäckvet alla som känner mig. Jag kan förstå att Lotta Lappinen inte tycker om mig som politiker eftersom vi har haft hårda duster inom
bloggvärlden. Dessutom representerar vi olika politiska partier.

Trots detta accepterar jag inte att hon i sitt arbete som ”journalist”
på Österbottens Tidning tar sin chans att ge igen för gammal ost. Därför
har jag gett en jurist i uppdrag att under de närmaste dagarna utreda
huruvida Lotta Lappinen med sin mycket vilseledande och överdrivet
nedvärderande artikel gjort sig skyldig till grov ärekränkning av mig
som privat näringsidkare och dessutom medvetet försökt smutsa ner min
familj. De skulder som utförligt förtecknades, och som delvis är
betalda, berör som känt även andra familjemedlemmar än undertecknad.

Fogden Ulf Böling i Vasa kommer också att bli tvungen att avge en
utredning till sina förmän i Helsingfors huruvida han har överträtt
eller missbrukat sin tjänstemannaställning. Något verkligt hot om en
försäljning av min familjs stadigvarande bostad och handelsträdgård
föreligger inte. Våra banklån har statsborgen och familjens tillgångar överskrider mångfalt skulderna. Trots att banklånen har statsborgen har  Aktia Bank sagt upp dem i sin helhet. Förklaringen jag fick till detta var att politiken öppnar dörrar men den stänger också dörrar.

I detta land har politikerna stiftat lagar i syfte att hjälpa företagare, privatpersoner och barnfamiljer som av olika orsaker hamnat
i ekonomiska trångmål. Denna rättighet har även jag som företagare. Vi är nu inne i en process som ska leda till att skulderna uppklaras. Eftersom tillgångarna är mycket större än tillgångarna kommer vi int att bli hemlösa, fast Lotta Lappinen och Ulf Böling tydligen skulle önska det. Sakerna kommer helt säkert att ordna upp sig.

Det är för mig omöjligt att förstå varför en statlig tjänsteman och en tidningsredaktör vill göra sitt yttersta för att förstora upp ett
problem som man vet har sitt ursprung i sonens och fruns svåra sjukdomsfall som drabbat vår familj för flera år sedan samt att växthusnäringen har genomlidit flera mycket dåliga och ekonomiskt tunga år.

Jag vill tacka alla vänner och bekanta för det massiva stöd och den uppvaktning vår familj fått efter publiceringen av Lappinens artikel. Det är endast att beklaga att ÖT och Vbl gett sig in på så här låg kvällstidningsnivå.

Peter Albäck
Med politik som sin fritidssysselsättning men
även växthusföretagare och familjefar i Kronoby

Publicerad den 7 april, 2011

Centern har närt en huggorm vid sin barm

Centern har närt en huggorm vid sin barm.
De aktiva svenskspråkiga inom Centern i Finland har alltid vetat att språkpartiet SFP parasiterat på Centern för att bevaka egna politiska intressen och SFP har otaliga gånger under de senaste trettio åren vilseledande berättat åt väljarna i den
svenska bygden att SFP uträttat politiska stordåd i regeringen, som i själva verket utförts av för det mesta Centern men ibland också av de övriga regeringspartierna. Eftersom SFP under åren har utvecklats till ett mycket litet parti med minimal
politisk betydelse så har Centern i Finland valt att ta med SFP som ett lydigt stödparti i alla regeringar vi medverkat i sedan 1979. Stefan Wallin har nu då själv i HBL meddelat åt Centerns ledning att en stor majoritet av SFP inte vill se Centern med i nästa regering tillsammans med SFP. Tidigare har i olika kandidattest bla. Astrid Thors, A-M Henriksson, U-M Wideroos, Mikaela Nylander öppet tagit ställning för att Centern inte skall få finnas i den kommande nya regeringen. Wideroos har sin vana trogen igen lurigt dubbelgarderat då hon i helfinska HS-testen vill ha med Centern och KOK men i svenska YLE,s test valt att kurtisera med KOK och SDP.

Stefan Wallin är nu öppet sur på Centerns svenska distrikt. Wallin är förgrymmad över att Svenska distriktet avslöjade för intelligenta svenskspråkiga i Finland att Wallin och Sfp i mörka kabinett kohandlade med Matti Vanhanen i Karleby uppgörelsen.
Stefan Wallin och Ulla-Maj Wideroos och Anna-Maja Henriksson har alla förnekat att uppgörelsen finns, men följde den ändå alla i omröstningen om röstspärren efter att centerns gruppordförande Timo Kalli gav dem en åthutning för att bryta den
uppgörelse som enligt dem inte fanns. Wallin måste vara frustrerad över att helt hjälplös  tvingas  stå och se på då allt
flera mysgubbar pluppar upp ur den finlandssvenska politiska myllan. Insikten att vårt land inte längre behöver ett språkparti blir allt vanligare hos den vanliga tvåspråkiga väljaren.

Peter Albäck
Ordf. i Centerns svenskspråkiga distrikt

Publicerad den 29 mars, 2011

FOLKTINGET – ett språkforum för herrar och baroner

FOLKTINGET – ett språkforum för herrar och baroner

”Vårt uppdrag är att bevaka och främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen. Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Vi fungerar över de politiska gränserna och alla riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget. Vi arbetar också för att stöda och stärka det svenska språkets ställning
och kulturen på svenska i Finland. Verksamheten styrs av lagen om Folktinget.” Så här beskrivs Folktinget på sina hemsidor. Frågan är huruvida Folktinget av idag längre kan anses representera den vanliga svenskspråkiga eller tvåspråkiga
medborgaren i vårt land. Svaret är ett otvetydigt NEJ, det gör man inte. Den vanliga medborgaren har minimal talan eller
representation i Folktinget för tillfället.

Tittar men på vilka personer som idag är invalda i Folktinget så förstår man att något gått snett. Folktingets namn borde bytas till Herrefolkstinget. Titlarna på de invalda är bankdirektör, konsult, rektor, riksdagsman, projektchef, ekonom, direktör, redaktör, ekonomichef, polischef, osv osv. I samband med Folktingets möte kunde man genast konstatera att den finlandssvenska
överklassen hade anlänt till Karleby. Den vanliga medborgaren från våra svenskspråkiga regioner fanns nästan inte alls på plats. Man såg just inte representanter för tex. byggnadsarbetaren, fabriksarbetaren, städerskan, småföretagaren, jordbrukaren, bilmontören, kanslisten, butiksbiträdet, långtradarchauffören, hemhjälparen, eller den vanliga pensionären med låg pension.
Inte nog med att eliten har tagit över Folktinget. Dessutom har språkfanatiska politiker gjort Folktinget till sin egen sannsvenska sandlåda. En överväldigande majoritet av de invalda i Folktingets organ representerar den hårda språkfanatiska kärnan inom SFP.
Folktinget av idag fokuserar helt sin energi på enspråkig svenskspråkig regionindelning, språklig isolationspolitik och enspråkiga förvaltningsmodeller. Man glömmer helt bort sin tidigare roll som en viktig tvärpolitisk bevakare av olika samhällsproblem i Svenskfinland.

Dessutom bevakar Folktinget inte och tar ingen notis om den stora tvåspråkiga befolkningens särintressen och behov. Denna inskränkta språkpolitik bådar inte gott när man tänker på Folktingets framtida existens och det finns inga garantier att Folktinget i sin nuvarande form framledes skall fungerar över de politiska gränserna och att alla riksdagspartier med svensk verksamhet skall verkar inom Folktinget.  Redan nu finns det en växande skara politiker ute bland gräsrötterna i våra tvåspråkiga regioner som ifrågasätter vad Folktinget finns till för. Skall verksamheten i överklassens sandlåda finansieras med
skattemedel också i framtiden?

Peter Albäck
ordf. i Centerns svenskspråkiga distrikt


Publicerad den 13 mars, 2011

  • eduskunta
  • http://vayrynen.com/
  • Keskusta.fi
  • Suomenmaa