Nykarleby

Häggblom Leif
leif.h@pp.inet.fi
0505412598

Fritidsvattenledningen till Brotthällan, Nykarleby

Till Nykarleby stads revisor OFR, GRM Anders Lidman

Till kännedom: Nykarleby revisionsnämnd, ordförande Maria Palm

Fritidsvattenledningen till Brotthällan

Utrednings- och granskningsbegäran.

Enligt kommunallagen måste kommunala tjänsteinnehavare behandla alla kommuninnevånare på ett likvärdigt sätt. Kommunens tjänsteinnehavare måste sträva efter ett jämlikt bemötande i synnerhet då det gäller inkasserandet av avgifter från kommunmedlemmarna.

Jag ber högaktningsfullt att ni i egenskap av Nykarleby stads revisor gör er förtrogen, i samband med granskningen av 2010 års bokföring och förvaltning, speciellt om Nykarleby Kraftverks representanter verkat i enlighet med kommunallagen, när tjänstemännen slagit fast avgifterna, när man dragit fritidsvattenledningen till Brotthällan, inalles åt åtta fritidsbostadsägare. Ägarna till fritidsbostäderna har enligt de uppgifter jag erhållit, fakturerats i november. De inkasserade avgifterna har ej täckt de kostnader som byggandet av fritidsvattenledningen till Brotthällan åsamkat Nykarleby Kraftverk.Enligt ryktena är kostnaderna betydligt högre än vad pressen informerat om.

Detta har också konstaterats av experter inom jordbyggnadsbranschen.

Jag bifogar Nykarleby Kraftverks skriftliga utredning.Bilaga 1. Info-paketet, utgivet 28.01.2011, i samband med pressinfo kl. 13.00 på Nykarleby Kraftverk. Avhämtade info-paketet  personligen 3.2.2011, kl. 8.15 i sällskap med ett vittne för att undvika ytterligare osanna beskyllningar i press och radio Vega. Från info-paketet framgår det enligt min bedömning att Nykarleby Kraftverk inte i sitt förfarande följt jämställdhets- principen i behandlingen av kommunens innevånare.Med detta vill jag poängtera att man i Nykarleby vid fritidsbebyggelse längs med stränderna byggda vattenledningar haft fritidsbostadsägarna att betala kostnaderna; dvs beställaren svarar för grävnings- arbeten, ledningen och anslutningsavgiften. Nykarleby Kraftverk övervakar endast att arbetet utförs enligt de tekniska krav som Nykarleby Kraftverk ställer.Fritidsvatten- ledningen övergår efter fem år i Nykarleby Kraftverks ägo. Detta har varit en veder- tagen praxis i Nykarleby, har Nykarleby Kraftverk månne frångått denna?Ett vedertaget system har varit att fritidsbostadsägarna kunnat få återbördat en del av kostnaderna om nyanslutningar kopplats till fritidsvattenledningen under de fem första åren.

Jag ber revisorerna fästa speciell uppmärksamhet vid denna sak när revisorerna utarbetar Nykarleby stads revisionsberättelse för år 2010.

Jag upprepar min begäran att revisorerna för detta ärende, Brotthälla-fritidsvatten-ledning, till behandling i Nykarleby revisionsnämnd, vars ordförande är fullmäktige- ledamot Maria Palm, för att utvärdera tillvägagångssättets laglighet och jämnställdheten vid avgivandet av utvärderingsberättelsen för år 2010 till Nykarleby stadsfullmäktige.


Jeppo den 10.2.2011

Högaktningsfullt


Leif Häggblom, fullmäktigeledamot i Nykarleby stad

e-mail: leif.h@pp.inet.fi, tel. 050-5412598

Jungarv.482,66850 JEPPO

Publicerad den 10 mars, 2011

Häggbloms insändare i ÖT

Brotthällaröran

Krafterna måste nu fokuseras på att slå fast om fritidsvattenledningen till Brotthällan är fråga om särbehandling av invånarna i Nykarleby stad. Vi måste få ett svar om motsvarande förfarande kan spåras inom Nykarleby.

Enligt uttalande av fullmäktigeledamot Jan-Erik Frostdahl 9.12.2010 betalar beställaren fullt ut för vatten, el och avlopp till fritidsbostad, vilket undertecknad godkänner. Enligt uttalande från Andra Sjön och Monäshållet har kutymen varit att beställaren svarar för kostnaderna dvs grävningsarbeten, ledningen och anslutningsavgift. Kraftverket övervakar endast att arbetet utförs enligt de tekniska krav som Nykarleby Kraftverk ställer. Fritidsvattenledningen övergår efter fem år i Nykarleby Kraftverks ägo.Har Affärsverkets direktion måhända skrotat denna praxis?En trovärdig och sanningsenlig förklaring avkrävs åt invånarna i Nykarleby.Ett bollande till och från gör en misstänksam om att allt inte står rätt till. Öppenhet, godkännande skapar förtroende; den kompakta slutenheten skapar misstänksamhet.


Leif Häggblom

Jeppo

Publicerad den 3 februari, 2011

Nykarleby stads tjänstemän fortsätter att ljuga fräckt

Nykareleby stads tjänstemän fortsätter att fräckt ljuga åt pressen och folket i Nykarleby samt läsarna i Österbotten. Leif Häggblom hade i god tid på torsdagen meddelat tjänstemännen på energiverket i Nykarleby att han inkommande vecka kommer att ta del av handlingarna om det suspekta vattenledningsprojektet till stadsdsdirektör Gösta Willmans sommarstuga på lägenheten Brottshäll. Ett i och för sig beskrivande och kanske även lämpligt namn på Willmans ägor. Trots det väljer tjänstemännen att hålla ett möte väl medvetna att Häggblom inte kommer att ta del av mötet. Informationsmötet för Häggman blir plötsligt en pressinformation som försöker mörklägga vad Häggman ursprungligen frågat efter.

Frågan löd ju ursprungligen att har elverket behandlat alla invånarna på ett likvärdig sätt eller har vissa personer fått en lagstridig ekonomisk vinning. Kvartalkapitalisten och kvasipolitikern Jan-Erik Frostdahl har denna gång mage att påstå att Häggblom inte vågar närvara. Bedrövligt är också att sfp lakejen Patrik Enlund har mage att skriva följande rappakalja trots att han informerats av Hägglund om läget föregående dag. citat:”Men Häggblom dök alltså inte upp. Han meddelade igår att han inte hittat någon lämplig bisittare.Kraftverkets direktionsordförande Jan-Erik Frostdahl var förvånad och besviken. Ledningen för kraftverket hade sammanställt ett digert informationspaket för att ta död på ryktena om subventionerat vatten, och så uteblir Häggblom” Visst måste man acceptera att det finns sliskiga politiker som kvasi politiker Frostdahl men det mest ruttna som finns i ett demokratiskt samhälle är korrupta och livegna reportrar. Patrik Enlund har nu då sannerligen igen bevisat att han är ett skämt för den fria pressen. Öt reportern Britt Sund gör sig tyvärr skyldig till samma övertramp och kan hädanefter med fog bära sitt smeknamn ”Nykarlebygräddans knäsekreterare” som hon har kallats redan i en längre tid i politiska kretsar. Elverkets vd Tony Eklund meddelade igår att jag självklart har rätt att närvara då Häggblom som planerat kommer att få ta del av  bokföringen i detta illa-luktande ärende trots att Frostdahl meddelat att han kommer att avlägsna mig från elverkets lokaliteter ifall jag dyker upp. Ett hot som jag mycket ivrigt väntar fram mot att han skall utföra också i verkligheten. Troligtvis slutar det på samma sätt som Frostdahl reagerade då jag ringde honom går för att få ett svar på vad han menar med sina hotelser och direkt lagstridiga uttalanden mot Häggblom. Den fega stackaren lade på och var sedan inte längre anträffbar. Häggblom fortsätter alltså inkommande vecka som planerat att undersöka vad som skett i denna affär och även jag kommer att närvara tillsamman med en jurist som utsetts åt Häggblom.

Nykarleby kommer ännu att bli ett samhälle där Finlands lag och inte Frostdahl lag råder och även  följs.

Peter Albäck

Orförande

Publicerad den 29 januari, 2011

Rötan skall legitimeras i Nykarleby

Fredagen 28.01.2011 har Kraftverket kallat in L Häggblom till möte för att han efter 4 veckors väntan skall få svar på de frågor han ställt. Detta är helt oaceptabelt hur ledande tjänstemän skall förfara enligt kommunallagen. L. Häggblom har tidigaren  meddelat Kraftverket att han inte är dissponibel fredagen den 28.01 utan hänvisar att han tar kontakt inkommande vecka när hans besittare, advokat har möjlighet att delta.

Vad ledande tjänstemän vid Kraftverket och ledande förtroendevalda har att dölja och försökte åstadkomma var en regelrätt offentlig avrättning av L Häggblom som medlemm av fullmäktiget tillhörande ett minioritetsparti då han gjort förfrågningar om hur ärendet skötts med en 1 kilometer! lång vattenledningen som kostnadsmässigt stigit till över 60 000 euro Detta för att få klarhet i att processen har gått rätt till väga och alla kommunmedlemmar i Nykarleby storkommun behandlas jämnlikt och rättvist i kommunala frågor.

Till detta tillfälle som skulle vara mellan Ingman och Häggblom så har Ingman inkallat pressen för att via mediala påtryckningar visa at de inte har något att dölja. Men redan att man med enkla frågor som L Häggblom ställt får sådant massivt motstånd tyder på att det finns flera ”hundar” begravna som behöver redas ut hur de uppkommit.

Vad som helt glöms i denna process är att Häggbloms rättsliga rättigheter som förtroendevald åsidosätts. Detta samtidigt som Kraftverkets ordförande Frostdahl går ut med ett mail till L Häggblom som direkt torde strida mot kommunallagen finns det troligtvis ingen kritisk undersökande journalist under deta pressuppbåd som tar upp detta i ankdammen.  Ankdammen torde till största del består av det österbottniska Svenskfinland där Sfp länge varit härskande.

Av den närvarande pressen på mötet i fredags den 28.01 kan man inte fodra så mycket eftersom de lever i ankdammen och som undersökande journalister inte förstår sina skylidigheter att kontrollera att den information och handlingar som de förses med är lagligen överrensstämande med de lagar som råder. 

Inkommande vecka kommer L Häggblom att med bisittare att kräva att han får de handlingar han som fullmäktige ledamot har rätt till att få ta del av, utan press inkallat.


Publicerad den 28 januari, 2011

Man sopar under mattan i Nykarleby

Kvastarna går i skift och dokument ordnas samt mottagningskommite ordnas. Den 26.1 i Yle Vega, http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=206776  som nyhet intervjar man olika pesoner i härvan med vattenledningen.Oklarheterna blir inte klarare utan Ingman och Frostdahl kallar till möte inkommande fredag, 28,1 för L Häggblom för att presentera dokumenten han inte fick se första gången han besökte Nykarleby Kraftverk. Som fullmäktigeledamot har varje ledamot enligt kommunallagens 43§  rätt till insyn i kommunens verksamhet för att sköta sitt uppdrag. Att ordförande för Kraftverket, Frostdahl förbjuder och sänder skändande mail är under all kritik och skulle isig kräva en undersökning om han är kapabel att sköta sitt uppdrag som kommunlagen förutsätter i 40§. Kommunallagen vid Finnlex, http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1995/19950365

I ärendet finns så många brister att det troligen blir en långdragen process för att reda ut alla frågetecken. Som undersökande journalist vore det på sin plats att Patrik Enlund med sitt källskydd förde ärendet till botten och visar efter de senaste konfrontationerna mellan Centerns medlemmar i Svenskadistriktet att Svenska Yle  är en opolitisk, nyhetsövervakare som rapporterar opartiskt och håller sig till fakta.

Den 27.1 ber Yle om ursäkt för sitt uppträdande, http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=206951 av Mari Kiviniemi och man konstaterar att ” Centern är nöjd med att Yle har beklagat sin felaktiga rapportering om valbidragen från centerstiftelsen Nuorisosäätiö.”


Publicerad den 27 januari, 2011

Röta i Nykarleby

Leif Häggblom är fullmäktigeledamot i Nykarleby en stad som allt mera visar sig vara Österbottens Chikago.

Allt snusk tycks vara möjligt i staden, ordet demokrati är ett okänt begrepp och staden styrs med järnhand av några familjer och vissa ledande tjänstemän i bästa broder stil. Har du inte ett SFP certifikat eller är allierad med stadens politiker eller tjänstemän som solidarisk SDP politiker under Steven Frostdahls beskydd så är du inte värd ett ruttet lingon och behandlas därefter.

Häggblom har blivit kontaktad av folk från staden som misstänker att det finns ekonomiska och juridiska oegentligheter i en vattenledning som har dragits ut av energiverket till åtta sommarvillor, varav en ägs av stadsdirektör Gösta Willman.
Häggblom har begärt att få bekanta sig med handlingar på affärsverket i egenskap av folkvald fullmäktigeledamot och som den ytterst ansvariga för ekonomin och åtaganden i elverket. Häggblom skall i vår bevilja ansvarsfrihet åt Energiverket för dess
bokföring och verksamhet.

 I flera veckor har han förgäves försökt få uppgifter om vad som är sanning med vattenledningen till stadsdirektör Gösta Willman. Till sist använde han sin lagstadgade rättighet som folkvald att få bekanta sig med Energiverkets diarieförda handlingar men nekades insyn. Stadsdirektör Gösta Willman och andra tjänstemän hade givit order om att Häggblom inte skulle ges tillträde till handlingarna. Så här reagerade energiverkets styrelseordförande  J-E Frostdahl. Frostdahl är även invald i Österbottens förbunds fullmäktige. Men kan ju med fog då man läser hans brev ställa sig frågan att skall överhuvudtaget en person som Jan-Erik Frostdahl syssla med politik eller tilllåtas inneha kommunala eller regionala uppdrag. Min åsikt är att det skall han inte med en sådan direkt fascistisk inställning som han i sitt brev visar Häggblom som endast är ute för att sköta sitt mandat som innovativ folkvald. Ett större förakt som Jan-Erik Frostdal visar för Leif Häggbloms lagstadgade självklara politiska rättigheter har jag aldrig sett. Man mår illa av dylika rötherrar. Häggblom har troligtvis inget annat alternativ än att omgående begära en förundersökning och få denna snuskhistoria utredd. För stinker inte detta mygel och korruption på långa vägar så vill jag inte ha något att äta. Jag har fått tillåtelse av Leif Häggblom att sända hans E-mail av Jan-Erik Frostertdahl till politiker, ämbetsmän och beslutsfattare i detta land.

Peter Albäck

Ordförande Svenskadistriktet rf.

Hej!

Eftersom du tycks ha mycket stora problem med avloppsplanen så sänder jag den dig till kännedom.Jag tycker att du skall ta del av den och begrunda den innan du gör ytterligare uttalanden i detta ärende. Som det nu är så uttalar du dig med den säkerhet som endast okunskapen ger.

Men till mitt egentliga ärende.Det har kommit till min kännedom att du idag har besökt Affärsverkets kontor (Ben Ingman) i ett helt annat ärende. Av den beskrivning jag har fått av besöket så framgår att du inte har den blekaste aning om hur en fullmäktigemedlem skall bete sig när han begär infomation i ett ärende. Därför skall jag berätta för dig hur det fungerar:

- rätten till information föreligger, också för NK;s, del så länge som det är ett kommunalt affärsverk. Efter den kommande bolagiseringen upphör den.

- rätten finns inte för att tillfredsställa allmän, eller egen nyfikenhet.För affärsverkets del finns dessutom en hel del information som inte kan ges ,eftersom den kan klassas som affärshemlighet. Gränsen är svår att dra och därför ser jag fram emot bolagiseringen som effektivt sätter stopp för alla okynnesförfrågningar..Rent generellt kan man säga att den information man begär bör vara av allmänt intresse och på sätt eller annat tjäna utövandet av fullmäktigeuppdraget.

- begäran om information går tjänstevägen.Det betyder att du begär information om Affärsverket av mig eller Vd. Du springer inte i korridorerna och stör vår personal.Tydligen har det idag brustit i detta hänseende och jag kommer därför att förbjuda personalen att överhuvudtaget diskutera med dig, annat än som kund(om du är kund hos oss?).Ett möte finns inbokat till nästa veckas fredag där NK representeras av mig och Vd.Kallar vi också annan personal så är det vår sak – inte din.

- anser du att du behöver ett juridiskt ombud så förutsätter jag att du meddelar härom på förhand.

- om du på sätt eller annat inkallar partibröder som inte är fullmäktigemedlemmar (i Nykarleby) till mötet, så kommer jag att se till att de på lämpligt sätt avlägsnas.

Denna rent bedrövliga historia visar (och nu uttalar jag mig som politiker och fullmäktigeledamot,inte som ordförande för Affärsverket) att du fullständigt har missuppfattat ditt politiska uppdrag. Jag har stött på liknande politiker förr – och
jag har noterat att det inte brukar sluta bra.Jag förstår att det kan kännas frustrerande att sitta på endast 1/27-del av makten.Men jag kan lova dig att om du fortsätter på dethär sättet så minskar den till 0. Också dina väljare har rätt att kräva att uppdraget sköts på ett värdigt sätt,och med stadens bästa för ögonen.

J-E Frostdahl

Publicerad den 23 januari, 2011

  • eduskunta
  • http://vayrynen.com/
  • Keskusta.fi
  • Suomenmaa