I natt jag drömde……

att Finlandiahuset i Helsingfors är fullsatt med statsmän/kvinnor från alla Europas länder inklusive Ryssland. Också Barak Obama har sänt en minister till Helsingfors som observatör. Han sitter längst bak i salen. I första raden sitter president Sauli Niinistö med, bl.a. Juha Sipilä och Erkki Tuomioja. På ena sidan sitter Vladimir Putin, Dimitrij Medvedev och ryska generaler och på presidentens andra sida svenska Kungen Karl XVI Gustav, Sveriges statsminister Stefan Löfven med svenska militärer. Året är 2016 och President Niinistö vill med denna inbjudan förbereda omvärlden på Finlands 100 års jubileum 2017 som en självständig nation bland övriga nationer. Programmet är en exposé över Finland som den östra rikshalvan i stormakten Sverige, som ett Storfurstendöme under Ryssland till dagens självständiga Finland. Professor Henrik Meinander stiger upp i talarstolen och berättar.

Redan på 1200 talet infördes den svenska riksordningen och den östra rikshalvan Finland blev ett eget biskopsstift. År 1362 blev Finland likställt med de övriga svenska landskapen. Finland hade således rätt att – i motsats till Baltikum – utse personer som representerade dem i riksdagen. I och med freden i Nöteborg 1323 blev Finland en del av Västeuropa. I större delen av Finland var finska huvudspråk. Dock var den svenska stormakten inget homogent rike, speciellt om man tänker på språk. Det talades svenska, finska, tyska, ryska, estniska, lettiska, danska och samiska. Man identifierade sig inte med det språk som talades utan den by där man bodde.


Tiden kring sekelskiftet 1700-1800 präglades av krig i Europa och Sverige drogs in i storpolitiken. Ryska kejsaren Alexander anföll Finland i februari 1808. Finska kriget 1808-1809 ledde till att Finland blev ett Storfurstendöme under Ryssland. Sverige förlorade en tredjedel av rikets areal och en fjärdedel av befolkningen i och med freden i Fredrikshamn den 17 september 1809. Hur blev Storfurstendömets Finlands ställning? Det fanns en demokratisk tradition, främst uttryckt i ståndsriksdagen från medeltiden. Det juridiska systemet var rotat i rättsmedvetandet byggt på principen att ”Land skall med lag byggas”. Den sju sekel långa gemenskapen med Sverige hade satt sina spår i det finländska samhället.

Finländarna ville se Finland som ett självständigt land i personalunion med Tsarryssland medan man från rysk sida såg Finland som ett område utan särskilda rättigheter. De facto blev inte Finland en självständig nation innan Finlands lantdag förklarade landet självständigt den 6 december 1917.

Bara några veckor efter självständighetsförklaringen kastades den unga nationen in i en brand som först benämns som frihetskriget för att ganska så snart övergår till ett inbördeskrig där broder stod mot broder. Inbördeskriget delade den unga nationen och spår finns än i dag. Ännu, 100 år efter massakrerna, har inte alla arkebuserade blivit välsignade till gravens ro.

Så ser jag hur President Sauli Niinistö äntrar talarstolen. Han ser ut över statsmän som sitter i rad efter rad i den stora salen i Finlandiahuset. Tyst står han några sekunder och iakttar dem. Så säger han: ”Finland fyller nästa år 100 år som självständig nation i nationernas skara. Från att ha varit den östra rikshalvan i konungariket Sverige, till ett Storfurstendöme under Ryssland så är Finland idag en välfärdsstat, ett folkhem där vi alla tar hand om varandra. Detta har uppnåtts genom den fred med våra grannar som har rått i snart 70 år. Vi har utvecklat umgänget och handeln såväl till väst som till öst. Vi har talat om förtroendets och viljans betydelse som grundfundamentet för allting annat. President J. K. Paasikivi lärde oss att Finlands geopolitiska läge är och förblir detsamma. Från det måste vi utgå. President U. K. Kekkonen lärde oss att i allt mellanstatligt umgänge se oss i läkarens roll och inte domarens”.

Så talar President Sauli Niinistö. Statsmännen från öst och väst lyssnar andäktigt. ”Så låt enas om detta, att aldrig mera kriga med varandra, att aldrig mera trots tillfälliga meningsskiljaktigheter, låta dialogen upphöra. Låt det bli vårt måtto, att alltid lyssna på varandra. Låt denna region bli en fredens region i världen. I dessa tecken hoppas jag att ni med oss vill delta i Finlands 100 års jubileum nästa år 6 december 2017” avslutar Presidenten. Och så ser han utöver statsmännen och bugar sig. Alla reser sig och applådåskorna fyller Finlandiahuset. Och på sista raden sitter USA:s minister med Carl Haglund på ena sidan och Alexander Stubb på andra sidan. De grämer sig över att ingen enda talare nämnt ordet NATO – inte en endaste gång. Och dessutom har President Sauli Niinistö meddelat kollegan Putin att Finland tar avstånd från EU:s så kallade ekonomiska sanktioner mot Ryssland. ”Finlands roll är läkarens och inte domarens” citerar Niinistö sin föregångare Kekkonen. Detta var en dröm.

Gustav Skuthälla, Närpes

Publicerad den 19 april, 2015
 • 2017 (4)
 • 2016 (3)
 • 2015 (9)
 • 2014 (2)
 • 2013 (22)
 • 2012 (29)
 • 2011 (115)
 • 2010 (24)

 • eduskunta
 • http://vayrynen.com/
 • Keskusta.fi
 • Suomenmaa