Fritidsvattenledningen till Brotthällan, Nykarleby

Till Nykarleby stads revisor OFR, GRM Anders Lidman

Till kännedom: Nykarleby revisionsnämnd, ordförande Maria Palm

Fritidsvattenledningen till Brotthällan

Utrednings- och granskningsbegäran.

Enligt kommunallagen måste kommunala tjänsteinnehavare behandla alla kommuninnevånare på ett likvärdigt sätt. Kommunens tjänsteinnehavare måste sträva efter ett jämlikt bemötande i synnerhet då det gäller inkasserandet av avgifter från kommunmedlemmarna.

Jag ber högaktningsfullt att ni i egenskap av Nykarleby stads revisor gör er förtrogen, i samband med granskningen av 2010 års bokföring och förvaltning, speciellt om Nykarleby Kraftverks representanter verkat i enlighet med kommunallagen, när tjänstemännen slagit fast avgifterna, när man dragit fritidsvattenledningen till Brotthällan, inalles åt åtta fritidsbostadsägare. Ägarna till fritidsbostäderna har enligt de uppgifter jag erhållit, fakturerats i november. De inkasserade avgifterna har ej täckt de kostnader som byggandet av fritidsvattenledningen till Brotthällan åsamkat Nykarleby Kraftverk.Enligt ryktena är kostnaderna betydligt högre än vad pressen informerat om.

Detta har också konstaterats av experter inom jordbyggnadsbranschen.

Jag bifogar Nykarleby Kraftverks skriftliga utredning.Bilaga 1. Info-paketet, utgivet 28.01.2011, i samband med pressinfo kl. 13.00 på Nykarleby Kraftverk. Avhämtade info-paketet  personligen 3.2.2011, kl. 8.15 i sällskap med ett vittne för att undvika ytterligare osanna beskyllningar i press och radio Vega. Från info-paketet framgår det enligt min bedömning att Nykarleby Kraftverk inte i sitt förfarande följt jämställdhets- principen i behandlingen av kommunens innevånare.Med detta vill jag poängtera att man i Nykarleby vid fritidsbebyggelse längs med stränderna byggda vattenledningar haft fritidsbostadsägarna att betala kostnaderna; dvs beställaren svarar för grävnings- arbeten, ledningen och anslutningsavgiften. Nykarleby Kraftverk övervakar endast att arbetet utförs enligt de tekniska krav som Nykarleby Kraftverk ställer.Fritidsvatten- ledningen övergår efter fem år i Nykarleby Kraftverks ägo. Detta har varit en veder- tagen praxis i Nykarleby, har Nykarleby Kraftverk månne frångått denna?Ett vedertaget system har varit att fritidsbostadsägarna kunnat få återbördat en del av kostnaderna om nyanslutningar kopplats till fritidsvattenledningen under de fem första åren.

Jag ber revisorerna fästa speciell uppmärksamhet vid denna sak när revisorerna utarbetar Nykarleby stads revisionsberättelse för år 2010.

Jag upprepar min begäran att revisorerna för detta ärende, Brotthälla-fritidsvatten-ledning, till behandling i Nykarleby revisionsnämnd, vars ordförande är fullmäktige- ledamot Maria Palm, för att utvärdera tillvägagångssättets laglighet och jämnställdheten vid avgivandet av utvärderingsberättelsen för år 2010 till Nykarleby stadsfullmäktige.


Jeppo den 10.2.2011

Högaktningsfullt


Leif Häggblom, fullmäktigeledamot i Nykarleby stad

e-mail: leif.h@pp.inet.fi, tel. 050-5412598

Jungarv.482,66850 JEPPO

Publicerad den 10 mars, 2011
 • 2017 (4)
 • 2016 (3)
 • 2015 (9)
 • 2014 (2)
 • 2013 (22)
 • 2012 (29)
 • 2011 (115)
 • 2010 (24)

 • eduskunta
 • http://vayrynen.com/
 • Keskusta.fi
 • Suomenmaa